• 211 10 27 000

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ LPG – CNG

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ LPG – CNG

Αρχικός έλεγχος οποίος πραγματοποιείται εντός ενός μήνα από την ημέρα μετατροπής του.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ (εφόσον το όχημα έχει υποχρέωση)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη τεχνικού που προέβει στην μετατροπή
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία της ξένης δήλωσης συμμόρφωσης. Αν πρόκειται για καταλυτικό όχημα με αισθητήρα λ, απαιτείται επίσης σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία της μεταφρασμένης στα Ελληνικά δήλωσης συμμόρφωσης
 • Σε περίπτωση καταλυτικού οχήματος απαιτείται διάγραμμα εγκατάστασης

Επανέλεγχος , πραγματοποιείται στη περίπτωση που το όχημα δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα στάδια ελέγχου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διορθωθούν οι τυχόν δυσλειτουργίες του και και να επανέλθει για τεχνικό έλεγχο

 • Άδεια κυκλοφορίας (στην οποία να αναγράφεται το υγραέριο ως δεύτερο καύσιμο)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αν δεν υπάρχει, αναζητείται για λογαριασμό σας μέσω του μηχανογραφικού μας συστήματος)
 • Προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (αυτό που αναγράφει τις ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν )
ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ